Liigu edasi põhisisu juurde

Milworks OÜ privaatsuspoliitika

Milworks logo

Sissejuhatus

Tere tulemast tutvuma Milworks OÜ (registrkood 14281480, asukoht Betooni 6a, Tallinn) privaatsuspoliitikaga. Milworks OÜ austab oma töötajate ja klientide ning kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega meie kokku puutume. Ettevõte teeb endast kõik oleneva, et tagada andmete kaitse ja turvalisus andmete töötlemisel.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuida Milworks OÜ (edaspidi Ettevõte) töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole sõlmides meiega lepingu või kandideerite meie juurde tööle või külastate meid või veebilehte.

Omalt poolt soovitame, et tutvuksite Ettevõtte privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Ettevõte võib teha privaatsuspoliitikas muudatusi lähtudes kehtiva sedusandluse muutustest. Kehtiv privaatsuspoliitika on avaldatud Ettevõtte veebilehel www.milworks.ee.

Küsimuste ja/või taotluste korral palun võtke Ettevõttega julgesti ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

1. Mõisted

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine.
Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Ettevõtte töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks Ettevõtte füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Ettevõtte poole pöörduvad. Privaatsuspoliitikas on andmesubjektile viidatud ka kui „Teie“ või „klient“.
Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab eelkõige, et isikuandmete töötlemine toimuks õiguspäraselt ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Ettevõtte või mõni teine Patria gruppi kuuluv ettevõte, kelle poole Teie konkreetsel juhul pöördute.

2. Milliseid isikuandmeid Milworks töötleb

Kui pöördute Ettevõtte poole teenuse saamiseks või kostöö lepingu sõlmimiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Ettevõtte vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info).

Ettevõte ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

3. Millistel eesmärkidel Teie isikuandmeid töötleb?

Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • Teie isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Teiega suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • Teie päringutele ja taotlustele vastamine;
 • arvete koostamine ja saatmine;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Ettevõtte õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

4. Turvakaamerate kasutamine

Kasutame Ettevõte töökodades turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Seega, kui Te külastate meie töökodasid, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Ettevõtte turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate märgistega.

Turvakaamerate ning nende salvestiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Ettevõtte õigustatud huvi klientide ja vara kaitse ja turvalisuse tagamiseks.

Turvakaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva jooksul ning ligipääs turvakaamerate salvestistele on piiratud ainult konkreetsete Ettevõtte töötajatega, kes vajavad ligipääsu turvakaamerate salvestistele rangelt seoses oma tööülesannete täitmisega.

Teil on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel Teid on kujutatud. Salvestise koopia saamiseks palun esitage taotlus privaatsuspoliitikas peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel, milles on võimalikult täpselt kirjeldatud aeg ja koht, millal on Teie kujutis salvestatud. Ettevõttel on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui Teie taotluse rahuldamine kahjustaks ebamõistlikult teiste isikute õigusi ja vabadusi.

5. Isikuandmete töötlemine tööle kandideerides

Kui kandideerite Ettevõttesse tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Ettevõttele avaldatud andmeid.

Tööle kandideerides on Teil õigus teada, milliseid andmeid me Teie kohta oleme kogunud, tutvuda meie kogutud andmetega, anda nende andmete osas selgitusi ja esitada vastuväiteid. Kandidaadil on ka käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud ja kohalduva õigusega ettenähtud andmesubjekti õigused.
Kandidaadi andmetega saavad Ettevõttes tutvuda ainult konkreetses värbamisprotsessis osalevad Ettevõtte volitatud töötajad või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

Ettevõtte töötleb kandidaadi andmeid eesmärgiga hinnata kandidaadi tööalast sobivust Ettevõtte vabale ametikohale.

Valituks osutunud kandidaatide andmeid kasutab Ettevõte töölepingu sõlmimiseks. Vajadusel küsime isikult täiendavaid andmeid.

Tingimusel, et oleme kandidaadilt saanud selleks eraldi nõusoleku, võime mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitada eesmärgiga teha mittevalituks osutunud kandidaatidele pakkumisi tulevikus korraldataval konkurssidel osalemiseks.

6. Teabevahetus sotsiaalmeedia kaudu

Te võite Ettevõttega ühendust võtta ka meie ametlike sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite postitada Ettevõttele teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet. Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks.

Kui postitate teate Ettevõtte avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

7. Fotod ja salvestised üritusel

Ettevõte korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Ettevõtte tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega. Sellistel üritustel Ettevõtte poolt tehtud fotod või muud salvestised on Ettevõtte omand ja Ettevõte võib neid töödelda (näiteks avaldada) vastavalt oma äranägemisele ettevõtte siseveebis, kodulehel, sotsiaalmeedia kanalites või avalikus meedias.

Ettevõtte poolt korraldatavatel üritusel osaledes tuleb arvestada, et teie isikuandmed (näiteks: kujutis, hääl) võivad jääda eelpool kirjeldatud salvestistele. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid.

8. Isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Ettevõtte õigustatud huvist tingimusel, et Ettevõtte õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Turvakaamerate salvestisi säilitame 30 kalendripäeva;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

9. Teie õigused seoses oma isikuandmetega

Ettevõte tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Ettevõttel on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Ettevõte Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Ettevõttelt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Ettevõttele vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Ettevõte kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Ettevõtte piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Ettevõte ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Ettevõtte õigustatud huvid või Ettevõtte juriidilised kohustused piirata Teie õigusi. Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

10. Kontakt

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Ettevõte Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Ettevõttega ühendust e-posti või posti teel järgmistel kontaktidel:
Milworks OÜ
Aadress: Betooni 6a, Tallinn, 13816 Eesti
E-post: info@milworks.ee